MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KARAVAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu karavan kiralama sözleşmesi, aşağıda bilgileri verilen taraflar arasında, yine aşağıda yer alan tüm şartlar tek tek okunarak ve taraflarca üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır. 

1 - TARAFLAR :

KİRALAYAN :  HAPPY CAMPER TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

                           Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Rehau Apt. No:33/13 Şişli/İST.

KİRACI  ADRES : ....................................................................... - T.C.Kimlik No:

                            ( Sözleşmede, bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır. )

2- KİRALANAN MARKA VE MODEL :

3- KİRALAMA SÜRESİ  :          

Kiralama Başlangıç yeri, tarih ve saati     :

Kiralama Bitiş yeri, tarih ve saati             :

4- KİRA BEDELİ : Günlük ( 24 saat ) ………-TL

5-GENEL ŞARTLAR :

KİRALAYAN mülkiyetinde/sorumluluğunda bulunan araç/karavan, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile, KİRACI’ya önceden belirlenen ve yukarıda detayları yer alan süre için verilmiştir.

            KİRACI, bu sözleşmeyi imzalamakla ‘Araç/Karavan teslim protokol’üne göre teslim aldığı aracı bu sözleşmede yazılı olan gün, saat ve yerde tam, eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak KİRALAYAN’a iade/teslim edeceğini kabul etmiştir.

Araç/Karavan teslim edilmeden önce, KİRACI ile birlikte aracın kaportasının teslim anındaki  durumu ile aracın içerisindeki tüm donanımın çalışır ve sağlam olduğunun tespiti yapılarak “Araç Teslim Protokol”üne yazılır. KİRACI aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi durumda KİRACI, KİRALAYAN’ın almış olduğu depozitodan her türlü zarara ilişkin bedel için kesinti yapacağını kabul eder. KİRACI, depozito tutarını aşan her türlü zararı da KİRALAYAN’a ayrıca ödemekle yükümlüdür ve bunu işbu sözleşmenin imzalanması ile beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

KİRACI, aşağıdaki hal ve şartlarda aracın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder :

İşbu sözleşmede belirtilen şahıs veya şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,

Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,

Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,

Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,

Kimlik belgesinde ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından,

Aracı ve içerisindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücülertarafından.

KİRACI, aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını da kabul ve taahhüt eder :

Gümrük yasaları, T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

KİRALAYAN’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında,

Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısı ve yük sınırının üzerinde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada,

Aracı herhangi bir süre için 3. Kişiye alt kiraya verilmesinde,

KİRALAYAN’ın yazılı muvafakati olmadıkça, herhangi bir hayvan taşınmasında.

Karayolları mevzuatına göre seyir halindeyken arka kabin de seyahat etmek yasaktır.Bu durum Kiracıya  açıkça anlatılmış olup bu kurala uyulmaması halinde meydana gelecek Ceza ,kaza vb durumlarda maddi manevi tüm sorumluluk Kiracıya aittir.

Sözleşmenin düzenlendiği sırada KİRACI’nın 23 yaşını doldurmuş ve 75 yaşını aşmamış en az 5 yıllık T.C. ehliyeti yada uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.

Araç/karavan, Drivee Teknoloji Otomotiv Filo Kiralama Ticaret Limited Şti.’nden temin edilen ve üzerinde entegre butonları, mikrofonu ve hoparlörü olan, M2M data ve ses hatları üzerinden veri transferini, acil durumda ambulans ve asistan servislerini sağlayan, MÜŞTERİ talebine göre hem araçların lokasyonunu hem de G-sensörü ile sürücü sürüş dinamiklerini ölçebilen safecall cihazı ile devamlı 7/24 izlenmekte olup KİRACI, bu durumu bildiğini ve işbu sözleşmenin imzalanması ile buna her türlü muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 

KİRACI, aracı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle ve araç anahtarını usul ve kullanıma uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

KİRACI, aracı KİRALAYAN’a teslim anında araca ait resmî belgeleri (ruhsat ve plaka) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle de yükümlüdür.

Aracın, kullanılması sırasında aracın kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI nezdinde doğacak olup herhangi bir olay nedeni ile KİRACI’nin kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca aracın müsadereye tabi tutulması veya araca el konulması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar da KİRACI’ya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedelinin de KİRACI tarafından ödeneceği, KİRACI tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir.

Doğal kullanım sonucu aşınma ve eskime nedeni ile yapılacak tamirat ve yedek parça değiştirme masrafları KİRALAYAN’a aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar KİRACI’ya aittir. KİRALAYAN aracın işten kalma ücretini geçerli ücret tarifesi üzerinden KİRACI’dan tahsil edecektir. KİRACI, bu hususu da işbu sözleşmenin imzalanması ile kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

KİRACI, aracın kendisine aşağıda yer alan modele ait özellikler tam olarak teslim edildiğini kabul ve beyan ettiği gibi, aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ ve su kontrolünü günlük olarakyapacağını da beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 

Yine KİRACI, aracı ve ekipmanları, düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik kriterlere uygun şekilde kullanacaktır.

Aynı şekilde, KİRACI, pis su deposunu ve tuvaletini uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir.

Aksi halde, aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup doğacak zararlardan tümüyle KİRACI sorumludur.

Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması 

Araç anahtarının sürücünün hatası nedeni ile ele geçirilmesi

Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,

Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi,

Aracın su ve yağ seviyesinin yetersiz kalmasına acil müdahalenin yapılmaması,

Araçtaki herhangi bir arızanın KİRALAYAN’a derhal ve zamanında bildirilmemesi,

Araç içinin ve içinde bulunan müştemilatın kaza hariç zarar görmesi,

Aracın yakıt ücreti, KİRACI’ya aittir. KİRACI, boş olarak aldığı yakıt, atık ve temiz su deposunu yine boş olarak teslim edecektir.

Her türlü otopark ücretleri ve trafik cezaları KİRACI’ya aittir. Trafik cezalarının depozito iadesinden sonra yansıması durumunda ayrıca müşteriye fatura edilecektir

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri Kiracı’ya aittir.

Bir günlük kira, teslim anından itibaren 24 saatlik süredir.

Günlük Km sınırı 400 km dir. 15 gün ve üzeri kiralamalarda günlük km sınırı 250 km dir.Km aşım bedeli 0,50 kuruştur.Kiralayan km aşımı halinde bu bedeli ödemeyi taahhüt etmiştir

KİRALAYAN, bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödeme durumunda da olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

Her koşulda KİRACI, sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KİRALAYAN aleyhine açılabilecek davalarda, gerekecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyi, gerektiği takdirde KİRALAYAN’ın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermeyi, dava ve rücu hakkını temlik etmeyi, işbu sözleşmenin imzalanması ile beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

KİRALAYAN’ın izni olmaksızın araç/karavan yurt dışına çıkarılamaz.

KİRACI, hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları KİRALAYAN’a zarar verecek biçimde kullanamaz. Aksi halde, ortaya çıkacak kar kaybı dahil her türlü menfi ve müspet zarardan sorumlu olacaktır.

KİRACI, araç içerisinde ve karavan bölümünde sigara içilmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

6-SÖZLEŞME İMZALANMASI

Sözleşme, seyahat tarihinden önce mutlaka imzalanmalıdır. KİRACI, sözleşme imzalamaya nüfus cüzdan fotokopisi, sürücü belgesi fotokopisi, kredi kartı fotokopisi ve adına düzenlenmiş herhangi bir fatura (elektrik, su, telefon) ile gelmelidir. 

8-ARACIN TESLİMİ VE İADESİ

KİRACI aracı “Araç Teslim/ İade Protokolü’ne uygun olarak iade etmek zorundadır.

      KİRACI aracı teslim aldığı gibi temizlenmiş olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

KİRACI’nın aracı/karavanı, kiralanan süreden daha erken sürede iade etmesi durumda KİRACI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, aracın/karavanın KİRACI’ya ayrılmış olması sebebiyle ücreti iade hakkı doğmaz.

Belirlenen yer dışında aracın teslimi ya da iadesi, ancak KİRALAYAN’ın izni, akaryakıt ve şoför gibi nakil ile ilgili giderlerin KİRACI tarafından karşılanması ilemümkündür.

Aracın belirlenen gün ve zaman dışında iadesi halinde aracın günlük kira bedeline ek olarak saat başı 50.-TL ek ücret alınacaktır.

KİRALAYAN haberdar edilerek onayı alınmadan belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde KİRALAYAN’ın çalıntı araç ihbarı hakkını kullanacağını KİRACI kabul etmiştir.

9-ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Ön Rezervasyon sırasında KİRACI, toplam kiralama bedelinin tamamını öder.

Seyahat tarihinden  ( 15.gün dahil ) 15 gün öncesine kadar iptal edilen ön rezervasyonlarda, ödenen toplam bedelin tamamı iade edilir. Ancak seyahat tarihine 15 günden az bir süre kala gerçekleştirilen iptallerde ise ödenen bedelin %50’si irat kaydedilir. Kiracı, ön rezervasyon işlemi ile bu durumu kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme ve eklerinin ise mutlaka seyahat tarihinde imzalanması gerekir. Seyahat tarihinde sözleşme ve ekleri halen imzalanmamışsa,  ön rezervasyon sırasında ödenen bedelin tamamı irat kaydedilir ve ön rezervasyon hakkı ile aracın KİRACI tarafından teslim alınma hakkı tümüyle ortadan kalkar.

KİRACI, sözleşme imzalanması sırasında kiralama süresine göre en az 2.000 -TL depozito bırakır. Aracı teslim ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir husus yoksa depozito KİRACI’ya 15 gün içerisinde yol geçiş ücretleri düşülüp  iade edilir.

Depozito olarak nakit veya kredi kartı alınır.

Kiralama süresi bittikten sonra gelebilecek trafik cezası, OGS/HGS geçiş ve ceza bedelleri KİRALAYAN tarafından KİRACI’dan talep edilir. Ödenmemesi halinde yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı oluşacak masraflar KİRACI tarafından ödenir.

10-SİGORTA

KİRALAYAN tüm araçları için 3.000 TL muafiyetli Kasko Sigortası ve Karayolları Trafik yasası uyarınca “Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası” temin etmiştir. Sadece karavan kiralanması durumunda Kiraya Veren’in bir sigorta yaptırma yükümlülüğü yoktur. Karavan kiralamalarında oluşacak her türlü hasar ve hasar ile ilişkili maliyetlerin bedeli Kiracı’ya aittir.

Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda Kiracı’nın bu sigortalardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Kazanın olduğu yerin yetkili makamları ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptının KİRACI tarafından alınması ve KİRALAYAN’ı derhal haberdar etmesi zorunludur. Yaralanması olan küçük çaptaki hasarlarda güvenlik güçlerinin kaza yerine gelmemesi halinde TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir (gerekli tüm belgelerin fotokopileri de alınmalı ve kaza ile ilgili detaylı fotoğraflar çekilmelidir.).

KİRACI, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu yetkili makamlardan almakla yükümlüdür.

Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen karşılanmaması durumunda sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur.

KİRACI, 3.şahıslara verilecek maddi, manevi ve bedeni zararlardan şahsen sorumlu olup sigorta teminatları üzerinde kalan her türlü meblağdan da sorumludur.

Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle ve ehliyetsiz olmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen talep etmesi halinde KİRACI sigortacının talep ettiği tazminatı da ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN yukarıdaki nedenler ile sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalır ise KİRACI’ya rücu hakkını mahfuz tutar.

Meydana gelen ölümlü/yaralamalı kazalarda ölenin/yaralananın yakınları/kendisi tarafından KİRALAYAN muhatap alınarak açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının sonuçlarından yine KİRACI hem hukuki hem cezai anlamda tümüyle ve şahsen sorumludur.

 

11-YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

KİRALAYAN, Kiracı’ya öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece kira bedelini ve depozito tutarını ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kiracı, uğradığı doğrudan veya dolaylı zarara ilişkin olarak KİRALAYAN’dan herhangi nam altında tazminat bedeli talep etme hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder. 

Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda ise, yalnızca oluşacak fiyat farkı KİRACI’ya iade edilir.

Kiralama süresi içinde KİRACI’nin sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında KİRALAYAN, KİRACI’ya aracı kullanmadığı günler için ödemiş olduğu kira tutarını ödemekle yükümlü olup KİRACI tarafından bunun dışında başkaca herhangi bir talepte bulunulamaz.

12-YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme nedeni ile KİRACI ile KİRALAYAN arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

13-TEBLİGAT ADRESLERİ

KİRACI işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b. yazışmalar için geçerli son adresini KİRALAYAN yazılı olarak bildirmediği sürece sözleşmede yazılı olan adresin tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerli addedileceğini kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme ve mütemmim cüz’leri (Araç Teslim Protokolü ve taahhütname) bir bütün teşkil etmekte olup başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve onların yerine geçecek şekilde 16 sayfa olarak hüküm ifade eder. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI: Kiracı, bu sözleşmede, eklerinde ve özellikle Müşteri Bilgi Formu adlı ekte yer alan ve sözleşme süresince vereceği/güncelleyeceği ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgiler de dahil iletişim bilgilerine Happy Camper Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin, e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile gönderilmesini; iletişim bilgilerinin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul etmektedir.

Telefon ile aranmak istiyorum:

         Evet       Hayır

 

SMS/MMS gönderilmesini istiyorum:

         Evet       Hayır

E-posta gönderilmesini istiyorum: 

         Evet       Hayır

İşbu Sözleşme ve ekleri ………..………..  tarihinde tek nüsha halinde karşılıklı müzakare edilerek ve üzerinde mutabık kalınarak imzalanmıştır. Kiracı, ilgili Sözleşme maddelerini okuduğunu değerlendirdiğini ve bu kapsamda haksız şart içermeyen Sözleşme üzerine mutabık kalındığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme aslı Kiraya Veren tarafından saklanacaktır. Kiracı’ya, sözleşmenin bir kopyası verilecektir.

KİRALAYAN                                                                               KİRACI –KİRACI

                                                                  ( El yazısıyla “okudum, anladım, kabul 

                                                                   ediyorum.” yazılacak sonra imza)

 

 SÜRÜCÜ-KİRACI

 

Adı ve Soyadı :                                                   Gsm No :

Ehliyet Tarih/No :                                               İmza :

 SÜRÜCÜ-KİRACI

 

Adı ve Soyadı :                                                   Gsm No :

Ehliyet Tarih No :                                                               İmza :

EK-1

GLADİATOR MODEL KARAVAN ÖZELLİKLERİ

 

Teknik Veriler

Konsept: Zeytin Dalı

Dış Renk: RAL 6013-Zeytin Dalı

Mobilya Renk: ASD 3023 B-Akçaağaç

Kapak Renk: ASD 1091 B-Zeytin Yeşili

Lavabo: RAL 6013-Zeytin Yeşili

Tavan: UNO 20-Krem

Zemin Kaplaması: Antrasit

Kumaş: MONDEO 03-Yeşil Kareli

Fitil: GALAXY 03-Yeşil

Masa ve Tezgah: Çam

Duvar Rengi: UNO 20-Krem

 

Standard Donanım 

 

DONANIM                                              AÇIKLAMA

Gövde                                                    Monoblok (Nonflammable) Alevlenmeyen Gövde

Krikolu Yükleme Ayağı                           Hotomobil

İzolasyon                                                Poliuretan Antibakteriyel 20 Mm

Servis Aküsü                                          Fiamma 12V 105A DEEP CYCLE

Charger                                                  CBE PC 100 12V 22 A

Led Aydınlatma                                      Hotomobil

Giriş Kapı Aydınlatması             Sanel

220 V Priz                                              Dahili

Dahili                                                      12 V Priz Ve Usb Girişi

220 V Priz                                              Harici 220 V Girişi 

Sineklik Ve Güneşlikli Cam                   Berhımı 50X30 

Kilitli Eşya Ve Mutfak Dolabı                  Marin Kontra Üzeri Laminat 

Mutfak Eviye                                          Can 1 Göz Ocaklı 

Dolap Kilidi                                             Push Buton 

Koltuk Grubu                                          Marin Kontra Üzeri Laminat 

Yemek Masası                                       Sabit Ayaklı 

Koltuk Döşemesi                                    Şönil Kumaş 

Zemin Kaplama                                      Antibakteriyel Pvc 

Duş                                                         Duş Wc Kabini Ve Lavabo 

Dalgıç Pompa                                        Hotomobil 

Temiz Su Tankı                                      55 Lt 

Atık Su Tankı                                         18 Lt 

 

Opsiyonel ( Araçta Mevcut Ek Donanımlar ) 

 

ÜRÜN                                                    DONANIM

SİNEKLİKLİ GÜNEŞLİKLİ CAM                 Yatak Ön Camı Berhimi 50X30

TAVAN RAYI                                               Hotomobil 

ARKA MERDİVEN                          Hotomobil 

PARA KASASI                                             Elektronik Otel Tipi 

INVERTER                                                  Linetech 150W 

GÜNEŞ TENTESİ                                       Thule 200X300 Manuel 

SOLAR ENERJİ SİSTEMİ                          190W Sea&Sun Mono PERC + MPPT Regülatör 

WC HEKİ                                                     Berhimi 28X28 Fanlı 

DIŞ DUŞ SİSTEMİ                                      Fiamma Sıcak/Soğuk 

King Size Yatak                                           Hotomobil 200X170cm 

Buzdolabı                                                     Indel B Cruise 42

     Portatif Tuvalet Elektrikli                             Thetford Porta Potti TF92306 

 

RONİN MODEL KARAVAN ÖZELLİKLERİ

 

Teknik Veriler

Konsept: Alaçatı

Dış Renk: RAL 9016-Beyaz

Mobilya Renk: ASD 1008 B-Gri

Kapak Renk: ASD 1068 B-Lacivert

Lavabo: RAL 5003-Lacivert

Tavan: RAL 9016-Beyaz

Zemin Kaplaması: Antrasit

Kumaş: UNO 39-Lacivert

Fitil: PİERO 01 A-Gri

Masa ve Tezgah: Çam

Duvar Rengi: RAL 9016-Beyaz

Mutfak Bordür: Renkli

 

Standard Donanım 

 

DONANIM                                AÇIKLAMA

Gövde Monoblok                      Alevlenmeyen Gövde 

Karoser Galvanizli                    Çelik Profil

İzolasyon                                  Poliuretan Antibakteriyel 20 Mm 

Servis Aküsü                            Fiamma 105 A Jel Akü          

Charger                                     CBE PC 100 12V 22 A 

Led Aydınlatma                        Hotomobil

Giriş Kapı Aydınlatması            Fıamma 

Aydınlatma                                Park Aydınlatmaları 

220 V Priz                                 Dahili 

Dahili                                         12 V Priz Ve Usb Girişi 

220 V Girişi                               Harici 220 V Girişi 

Sineklik ve Güneşlikli Salon Cam Berhımı 90x50 

Eşya Dolabı                              Marin Kontra Üzeri Laminat 

Mutfak Dolabı                           Marin Kontra Üzeri Laminat 

Mutfak Eviye                             Can 2 Göz Ocaklı 

Dolap Kilidi                                Push Buton 

Koltuk Grubu                            Marin Kontra Üzeri Laminat 

Yemek Masası                          Katlanır Ayaklı 

Koltuk Döşemesi                      Şönil Kumaş 

Zemin Kaplama                        Antibakteriyel Pvc 

Duş                                           Duş Wc Kabini Ve Lavabo 

Hıdrofor                         Seaflo 11 Lt/Dk 

Temiz Su Tankı                        106 Lt 

Atık Su Tankı                            60 Lt 

 

 

Opsiyonel ( Araçta Mevcut Ek Donanımlar )

 

ÜRÜN                                                                            DONANIM

INVERTER                                                              Sterling Power 150W 

TAVAN HEKİ                                                           Remis 40X40

GÜNEŞ TENTESİ                                                   Thule 300X250 Manuel 

SOLAR ENERJİ SİSTEMİ                                      Sterling Power 30 A 170 W 

WC HEKİ                                                                 Fıamma 28X28 Fanlı 

DIŞ DUŞ SİSTEMİ                                                  Fiamma Sıcak/Soğuk 

BİSİKLET TAŞIYICI                                    Thule 

DENGE AYAĞI                                                       Alko 2 Adet 

PARA KASASI                                                        Elektronik Otel Tipi 

MACERATORLÜ ATIK SU TAHLİYESİ                 Jabsko 

Isıtma Sistemi                                  DizelIsıtıcı(EberspaecherD2L)+Boiler(12V/220V 6Lt) 

Akü Değişimi                                                           Odyssey 170 A (Fark) 

Buzdolabı                                                                Engel Ck 57 

Kasetli Tuvalet                                                         Thetford C402X 

 

EK-2                       DRİVEE İÇİN GEREKLİ SÜRÜCÜ BİLGİLERİ

 

UYARIİşbu belgede yer alan bilgilerin bir kısmının doldurulması zorunlu olup, müdahale anında size ulaşabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenecektir. Bununla birlikte Sağlık Bilgileriniz takdiriniz ile doldurulacak olup, kaza anında daha işlevsel bir müdahalede bulunulmasını istiyorsanız doldurulması önerilmektedir. 
Ad Soyad 
TC Kimlik No:* 
Tel:* 
Email: 
Adres: 
Sağlık Sigortası Kurumu: 
Kan grubu: 
Kullanılan İlaçlar: 
Kronik Rahatsızlıklar: 
Geçirilen Operasyonlar: 
Allerjik Durum: 
Araç Takipli : 
Araç Takipsiz* :

 

 

Pazarlama İzni:Tarafıma ürünün yeni versiyonları veya geliştirmeler hakkında bilgilendirme yapılmasına izin veriyorum. 

 * Araç Takipsiz hizmette  kaza anında ve/veya acil durum kırmızı/yeşil butona   basıldığında anlık lokasyon bilgisi alınır. Kaza ve/veya acil durum lokasyonun dışında hiçbir lokasyon bilgisi DRİVEE tarafından alınmaz, kaydedilmez ve saklanamaz.

** Araç Takipli / Araç Takipsiz seçeneklerinden biri işaretlenmez ise Drivee,   araç takipli olarak hizmeti vermeyi sürdürecektir ve kullanıcı bunu peşinen  kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

** DRİVEE SafeCall cihazı, kullanıcı tarafından kesinlikle araçtan sökülemez ve  çıkarılamaz. Bu durumda oluşabilecek her türlü zarardan kullanıcı sorumludur. DRİVEE SafeCall cihazı, DRİVEE’nin onayı ile sadece DRİVEE’nin yetkilendirdiği servislerce sökülebilir. DRİVEE SafeCall cihazında takılı olan sim kartın çıkarılması, başka herhangi bir cihazda kullanımı yasaktır. Bundan dolayı oluşabilecek her türlü zarardan ve olaydan kullanıcı sorumlu olup, kullanıcı SafeCall cihazına ve içinde takılı halde bulunan SIM kartın çıkarılması, hasarlanması, amacı dışında kullanılması/kullandırılması gibi kasıtlı eylemleri sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olduğunu, Drivee’nin hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Drivee’nin bu nedenle uğramış olduğu zararlardan bizzat sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve  taaahhüt etmiştir.

                                                                                   

                                                                   AD/SOYAD/TARİH/İMZA :                

EK-3

 

6698 SAYILI KANUN GEREĞİ BİLGİLENDİRME BEYANI

 

DRİVEE Teknoloji Otomotiv Filo Kiralama Tic. Ltd. Şti. (“DRIVEE”) olarak, siz değerli müşterilerimizin/çalışanlarınızın/ iş ortaklarınızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (‘Kanun’) hususunda sizi bilgilendirmek ve başta Kanun’un 10. maddesi “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

 

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. DRIVEE’ye iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Şirketimiz Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, gerek yurt içine gerekse yurt dışına aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Kimlik bilgileri, sağlık bilgileri, sağlık geçmişi, erişim/iletişim bilgileri, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Kişisel verileriniz; tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, tarafınızca sisteme girilen bilgileriniz ve işbu sözleşme ekinde belirtilen bilgilerinizin tarafımızca takibi, kaza anında müdahalede bulunulması için sağlık hizmeti veren kurumlara aktarılması, SafeCall cihazının kaza anında araç içine bağlanarak sağlık durumunuz hakkında bilgi alması, sağlık geçmişiniz hakkında ilgili sağlık kurumlarına, sigorta şirketlerine, iş ortaklarımıza, yakınlarınıza, çalıştığınız şirkete, iş ortaklarınıza, yurt içinde ve yurt dışında çözüm ortaklarımıza, kaza anında yerinizi tespit etmeye, ve bunun gibi işbu Sözleşmenin ifası için zorunlu olan hizmetlerin sağlanabilmesi için her türlü işlemin yapılabilmesi ve size ve ilgili tüm kurumlara bilgi verilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması, saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve saklama süresi: 

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek saklayabilecektir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; tercih ettiğiniz  SafeCall paketinde bulunan hizmetler kapsamında sağlık kuruluşları, ambulans hizmeti veren kuruluşlar,sigorta şirketleri, bağlı bulunduğunuz şirket, çözüm ortağı, birlikte çalıştığımız iş ortakları, bankalar, ilgili resmi ve idari merciler, şirketler ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirketimizin iş ortaklarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 

 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları ; Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, Şirketimizin Merkez adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ilgilinin açık rızasının alınması zorunlu değildir. Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Ticaret Ünvanı :   

İletişim Adresi : 

MERSİS No    : 

Telefon                      : 

Faks Numarası          : 

Web Adresi   : 

 

EK-4

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA 

AÇIK RIZA BEYANI

 

Ben ………………………….., İşbu Sözleşme Ekinde bulunan 6698 SAYILI KANUN GEREĞİ BİLGİLENDİRME BEYANI’nı okudum, anladım. 

DRİVEE Teknoloji Otomotiv Filo Kiralama Tic. Ltd. Şti.   (“DRIVEE”)’nin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (‘Kanun’) hususunda beni bilgilendirdiğini ve başta Kanun’un 10. maddesi “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirdiğini, kişisel verilerimin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olduğunu, özel nitelikli kişisel verilerimin ırkı, etnik köken, siyasi düşünces, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler olduğunu,DRIVEE ile paylaştığım ve sisteme tarafımdan girilen bilgilerin doğru olduğunu, bahsi geçen bilgilerin kendi rızamla paylaşıldığını, DRIVEE’nin her türlü kişisel verimi kaydedebileceğini, depolayabileceğini, muhafaza edebileceğini, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebileceğini, değiştirebileceğini, yeniden düzenleyebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabileceğini, devredebileceğini, gerek yurt içine gerekse yurt dışına aktarabileceğini, paylaşabileceğini sınıflandırabileceğini, anonim hale getirebileceğini ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebileceğini bildiğimi, ve açık rıza gösterdiğimi, Kişisel Verilerimin; tercih ettiğim  SafeCall paketinde bulunan hizmetler kapsamında sağlık kuruluşları, ambulans hizmeti veren kuruluşlar,sigorta şirketleri, bağlı bulunduğum şirket, çözüm ortağı, DRIVEE’nin birlikte çalıştığı iş ortakları, bankalar, ilgili resmi ve idari merciler, şirketler ve bana daha iyi bir hizmet sunabilmek için alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştıkları sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, yasal yükümlülüklerin ifası için DRIVEE’nin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini,. 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarımı anladığımı ve bildiğimi, ve 6698 sayılı Kanun kapsamında gerek kişisel verilerim gerekse özel nitelikli kişisel verilerimin DRIVEE tarafından  kaydedebileceğini, depolayabileceğini, muhafaza edebileceğini, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebileceğini, değiştirebileceğini, yeniden düzenleyebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabileceğini, devredebileceğini, gerek yurt içine gerekse yurt dışına aktarabileceğini, paylaşabileceğini sınıflandırabileceğini, anonim hale getirebileceğini ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebileceği bildiğimi DRIVEE’ye 6698 Sayılı Kanun kapsamında açık rıza gösterdiğimi Kabul, beyan ve taaahhüt ederim.

 

Adı Soyadı     :                                  

T.C No            :

Adres             :

İmza               :

 

EK-5

HAPPY CAMPER MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Happy Camper Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.happycamper.com.tr internet sitesi üzerinden, ilgili şirket ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel

Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği;

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,

Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

Hukuki süreçlerin ve resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi

Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,

Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi,

Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,

Müşterilerin alışveriş geçmişleri değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,

Potansiyel kiralama müşterilerine, araç alım müşterilerine  ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Happy Camper Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler; Happy Camper tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan          Amaçlar           kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımız veya yetkili satıcı ve servislerimiz kanalıyla; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, üreticilerimiz ve diğer iş ortaklarımız kanalıyla; dijital ortamda internet    siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698    sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.happycamper.com.tr internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Yukarıdaki amaç ve sonuçlarla veri işlenmesini:

 

       Kabul ediyorum                    

       Kabul etmiyorum

 

(“Kabul Ediyorum” seçeneği ürün ve hizmetlerimizi size göre özelleştirmemizi ve size uygun kampanya çalışmaları yapabilmemizi de sağlarken, "Kabul Etmiyorum" seçeneği sadece Aydınlatma Metni kapsamında, kanunen izin verilen şartlar dairesinde faaliyetlerimize devam etmemizle sonuçlanır.)

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton keepall replica cartier love bracelet replica handbags replica Australia cartier love imitazione high quality louis vuitton replicas canada louis vuitton turkei online louis vuitton imitazioni imitazioni borse dior louis vuitton imitate kaufen louis vuitton district pm replica louis vuitton sling bag replica cartier love bracelet replica louis vuitton wallet replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton sling bag replica gucci replica louis vuitton shoes replica chanel shoes replica louis vuitton turkei online gucci shoes replica louis vuitton messenger bag replica replica celine louis vuitton sling bag replica fake lv man bag louboutin pas cher louis vuitton backpack replica high quality louis vuitton replicas canada Louis Vuitton China online Shop hermes birkin replica dior replica goyard replica cartier love bracelet replica hermes belt replica cartier bracelet replica Replica Fendi Backpacks Louis Vuitton wallet replica louis vuitton keepall replica louis vuitton imitazioni Best faux Chanel bags replica chanel wallet Borse Louis Vuitton false dove trovarl cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica fake bvlgari ring cheap hermes bags from china dior replica replica gucci shoes louis vuitton district pm replica hermes birkin replica